کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


50Mg - IBSng BackUp
50 مگابایت فضای بک اپ IBSng
بک اپ اتوماتیک از سرور شما و انتقال به سرویس بک اپ
تضمین حفط و نگه داری بک آپ شما
4,000 تومان ماهانه

100Mg فضای بگ اپ IBSng
100 مگابایت فضای بک اپ IBSng
بک اپ اتوماتیک از سرور شما و انتقال به سرویس بک اپ
تضمین حفط و نگه داری بک آپ شما
7,000 تومان ماهانه