کارت خرید

هاست دانلود / فضا بک اپ

Storage 10G
2% Complete
Control Panel cPanel
100% Complete
Web Server NginX
100% Complete
Location/DC DE/Hetzner
100% Complete
امکان نصب لیچر بله
100% Complete
تحویل فوری
100% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
مسئولیت تهیه بک اپ از این سرویس بر عهده کاربر میباشد
HDL01 قیمت 2,000/mo
سفارش دهید
Storage 50G
10% Complete
Control Panel cPanel
100% Complete
Web Server NginX
100% Complete
Location/DC DE/Hetzner
100% Complete
امکان نصب لیچر بله
100% Complete
تحویل فوری
100% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
مسئولیت تهیه بک اپ از این سرویس بر عهده کاربر میباشد
HDL02 قیمت 5,000/mo
سفارش دهید
Storage 100G
20% Complete
Control Panel cPanel
100% Complete
Web Server NginX
100% Complete
Location/DC DE/Hetzner
100% Complete
امکان نصب لیچر بله
100% Complete
تحویل فوری
100% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
مسئولیت تهیه بک اپ از این سرویس بر عهده کاربر میباشد
HDL03 قیمت 10,000/mo
سفارش دهید
Storage 200G
40% Complete
Control Panel cPanel
100% Complete
Web Server NginX
100% Complete
Location/DC DE/Hetzner
100% Complete
امکان نصب لیچر بله
100% Complete
تحویل فوری
100% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
مسئولیت تهیه بک اپ از این سرویس بر عهده کاربر میباشد
HDL04 قیمت 20,000/mo
سفارش دهید
Storage 500G
100% Complete
Control Panel cPanel
100% Complete
Web Server NginX
100% Complete
Location/DC DE/Hetzner
100% Complete
امکان نصب لیچر بله
100% Complete
تحویل فوری
100% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
مسئولیت تهیه بک اپ از این سرویس بر عهده کاربر میباشد
HDL05 قیمت 40,000/mo
سفارش دهید