یافتن محصولات و سرویس ها


DNSP1
سرویس DNS Over Proxy جهت دور زدن تحریم های سایت های خارجی
دیتاسنتر: دلخواه
اطلاعات بیشتر:
https://dade.cloud/announcements.php?id=17

توجه: این سرویس جهت دور زدن فیلترینگ ایران نمیباشد و کاربردی در این رابطه ندارد

جهت دریافت قیمت و شرایط تیکت اسال بفرمائید
60,000 تومان ماهانه

DNSP2
سرویس DNS Over Proxy جهت دور زدن تحریم های سایت های خارجی
دیتاسنتر: دلخواه
اطلاعات بیشتر:
https://dade.cloud/announcements.php?id=17

توجه: این سرویس جهت دور زدن فیلترینگ ایران نمیباشد و کاربردی در این رابطه ندارد

جهت دریافت قیمت و شرایط تیکت اسال بفرمائید
100,000 تومان ماهانه